Khoá học: Thiết lập dự án Wordpress

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và hiệu quả để thiết lập một trang web cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình, hãy bắt đầu với WordPress. Được coi là nền tảng quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất trên thế giới, WordPress cho phép bạn dễ dàng tạo ra một [...]

PHP Các hàm toán học

– Dưới đây là danh sách các hàm toán học được xây dựng sẵn trong PHP.

sin()– Trả về sin của một số.
sinh()– Trả về sin hyperbolic của một số.
cos()– Trả về cosin của một số.
cosh()– Trả về cosin hyperbolic của một số.
tan()– Trả về tan của một số.
tanh()– Trả về tan hyperbolic của một số.
asin()– Trả về sin cung của một số.
asinh()– Trả về sin hyperbolic nghịch đảo của một số.
acos()– Trả về cosin cung của một số.
acosh()– Trả về cosin hyperbolic nghịch đảo của một số.
atan()– Trả về tan cung của một số.
atanh()– Trả về tan hyperbolic nghịch đảo của một số.
atan2()– Trả về tan cung của hai biến x & y.
round()– Làm tròn đến số nguyên gần nhất.
ceil()– Làm tròn (lên) đến số nguyên gần nhất.
floor()– Làm tròn (xuống) đến số nguyên gần nhất.
base_convert()– Chuyển đổi một số từ “cơ số này” “cơ số khác”
bindec()– Chuyển đổi “số nhị phân” “số thập phân”
octdec()– Chuyển đổi “số bát phân” “số thập phân”
decbin()– Chuyển đổi “số thập phân” “số nhị phân”
decoct()– Chuyển đổi “số thập phân” “số bát phân”
dechex()– Chuyển đổi “số thập phân” “số thập lục phân”
hexdec()– Chuyển đổi “số thập lục phân” “số thập phân”
deg2rad()– Chuyển đổi số đo (độ) của một góc thành giá trị radian.
rad2deg()– Chuyển đổi giá trị radian thành số đo (độ) của một góc.
is_finite()– Kiểm tra xem giá trị có phải là một “số hữu hạn” hay không.
is_infinite()– Kiểm tra xem giá trị có phải là một “số vô hạn” hay không.
is_nan()– Kiểm tra xem giá trị có phải là một giá trị “không phải là số (not a number)” hay không.
pow()– Tính lũy thừa.
exp()– Tính lũy thừa của cơ số e.
expm1()– Trả về exp(x) – 1
sqrt()– Trả về giá trị “căn bậc hai” của một số.
intdiv()– Chia lấy phần nguyên.
fmod()– Trả về phần “số dư” từ một phép chia lấy phần nguyên.
min()– Trả về “số nhỏ nhất” trong một tập hợp các số (có thể là một danh sách các số, hoặc một mảng các số)
max()– Trả về “số lớn nhất” trong một tập hợp các số (có thể là một danh sách các số, hoặc một mảng các số)
rand()– Trả về một “số nguyên ngẫu nhiên” trong phạm vi chỉ định.
mt_rand()— Trả về một “số nguyên ngẫu nhiên” trong phạm vi chỉ định (dựa trên thuật toán Mersenne Twister)
getrandmax()– Trả về “giá trị lớn nhất” có thể được trả về bởi hàm rand().
mt_getrandmax()– Trả về “giá trị lớn nhất” có thể được trả về bởi hàm mt_rand().
lcg_value()– Trả về một “số thập phân ngẫu nhiên” trong khoảng 0 – 1
log()– Trả về logarit tự nhiên của một số.
log10()– Trả về logarit cơ số 10 của một số.
log1p()– Trả về log(1+number)
abs()– Trả về “giá trị tuyệt đối” của một số.
pi()– Trả về giá trị của PI.
hypot()– Tính cạnh huyền của một tam giác vuông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *