Khoá học: Thiết lập dự án Wordpress

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và hiệu quả để thiết lập một trang web cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình, hãy bắt đầu với WordPress. Được coi là nền tảng quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất trên thế giới, WordPress cho phép bạn dễ dàng tạo ra một [...]

PHP Các hàm Network

– Các hàm Network chứa nhiều chức năng mạng khác nhau và nó cho phép bạn thao tác thông tin gửi đến trình duyệt bởi máy chủ web trước khi bất kỳ đầu ra nào khác được gửi đi.

– Dưới đây là danh sách các hàm Network được hỗ trợ trong PHP.

checkdnsrr()– Kiểm tra các bản ghi DNS để tìm loại tương ứng với máy chủ.
dns_check_record()
closelog()– Đóng kết nối của trình ghi nhật ký hệ thống.
define_syslog_variables()– Khởi tạo các biến được sử dụng trong các hàm nhật ký hệ thống.
dns_get_mx()– Trả về các bản ghi MX cho tên máy chủ internet được chỉ định.
getmxrr()
dns_get_record()– Nhận các bản ghi tài nguyên DNS được liên kết với tên máy chủ được chỉ định.
fsockopen()– Mở kết nối socket miền Internet hoặc Unix.
gethostbyaddr()– Trả về tên miền cho một địa chỉ IP nhất định.
gethostbyname()– Trả về địa chỉ IPv4 cho một miền / tên máy chủ nhất định.
gethostbynamel()– Trả về một danh sách địa chỉ IPv4 cho một miền / tên máy chủ nhất định.
gethostname()– Trả về tên máy chủ.
getprotobyname()– Trả về số giao thức (protocol number) của một tên giao thức (protocol name)
getprotobynumber()– Trả về tên giao thức (protocol name) của một số giao thức (protocol number)
getservbyname()– Trả về số cổng (port number) cho một giao thức và dịch vụ Internet nhất định.
getservbyport()– Trả về dịch vụ Internet (Internet service) cho một cổng và giao thức nhất định.
header_register_callback()– Gọi một hàm header.
header_remove()– Loại bỏ HTTP header đã đặt trước đó bởi hàm header()
header()– Gửi một HTTP header thô cho một máy khách.
headers_list()– Trả về một danh sách các header phản hồi sẽ được gửi đến trình duyệt.
headers_sent()– Kiểm tra xem các header đã được gửi đi đâu.
http_response_code()– Thiết lập hoặc trả về mã trạng thái phản hồi HTTP.
inet_ntop()– Chuyển đổi địa chỉ IPv4 32bit hoặc IPv6 128bit thành định dạng có thể đọc được.
inet_pton()– Chuyển đổi địa chỉ IP có thể đọc được thành định dạng IPv4 32bit hoặc IPv6 128bit được đóng gói.
ip2long()– Chuyển đổi một địa chỉ IPv4 thành một số nguyên dài.
long2ip()– Chuyển đổi một địa chỉ số nguyên dài thành một chuỗi ở định dạng IPv4.
openlog()– Mở kết nối của trình ghi hệ thống.
pfsockopen()– Mở kết nối socket miền Internet hoặc Unix liên tục.
setcookie()– Xác định một cookie sẽ được gửi cùng với phần còn lại của HTTP header.
setrawcookie()– Xác định một cookie (không có mã hóa URL) sẽ được gửi cùng với phần còn lại của HTTP header.
socket_get_status()– Giống với hàm stream_get_meta_data()
socket_set_blocking()– Giống với hàm stream_set_blocking()
socket_set_timeout()– Giống với hàm stream_set_timeout()
syslog()– Tạo thông báo nhật ký hệ thống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *