Khoá học: Thiết lập dự án Wordpress

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và hiệu quả để thiết lập một trang web cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình, hãy bắt đầu với WordPress. Được coi là nền tảng quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất trên thế giới, WordPress cho phép bạn dễ dàng tạo ra một [...]

PHP Các hàm Libxml

– Trong PHP, các hàm & hằng Libxml thường được sử dụng chung với các hàm SimpleXML, XSLT, DOM.

Các hàm Libxml trong PHP

libxml_clear_errors()– Xóa bộ đệm lỗi libxml.
libxml_disable_entity_loader()– Cho phép khả năng tải các thực thể bên ngoài.
libxml_get_errors()– Lấy lỗi từ bộ đệm lỗi libxml.
libxml_get_last_error()– Lấy lỗi cuối cùng từ bộ đệm lỗi libxml.
libxml_set_external_entity_loader()– Thay đổi trình tải thực thể bên ngoài mặc định.
libxml_set_streams_context()– Đặt ngữ cảnh luồng cho lần tải hoặc ghi tài liệu libxml tiếp theo.
libxml_use_internal_errors()– Tắt các lỗi libxml chuẩn và cho phép xử lý lỗi người dùng.

Các hằng (Constant) Libxml có sẵn trong PHP

LIBXML_BIGLINES– Đặt số dòng lớn hơn 65535 để được báo cáo chính xác.
LIBXML_COMPACT– Thiết lập tối ưu hóa phân bổ các node nhỏ. Điều này có thể cải thiện hiệu suất ứng dụng.
LIBXML_DTDATTR– Đặt thuộc tính DTD mặc định.
LIBXML_DTDLOAD– Tải tập hợp con bên ngoài.
LIBXML_DTDVALID– Xác thực với DTD.
LIBXML_HTML_NOIMPLIED– Đặt cờ (flag) HTML_PARSE_NOIMPLIED, điều này sẽ tắt việc tự động thêm các phần tử html/body.
LIBXML_HTML_NODEFDTD– Đặt cờ HTML_PARSE_NODEFDTD (flag), điều này ngăn không cho thêm loại tài liệu mặc định nếu không tìm thấy loại tài liệu nào.
LIBXML_NOBLANKS– Xóa các node trống.
LIBXML_NOCDATA– Đặt CDATA làm node văn bản.
LIBXML_NOEMPTYTAG– Thay đổi các thẻ trống (ví dụ: <br/> thành <br></br>), chỉ khả dụng trong các hàm DOMDocument->save() và DOMDocument->saveXML()
LIBXML_NOENT– Thực thể thay thế.
LIBXML_NOERROR– Không hiển thị các thông báo lỗi.
LIBXML_NONET– Dừng truy cập mạng khi tải tài liệu.
LIBXML_NOWARNING– Không hiển thị các thông báo cảnh báo.
LIBXML_NOXMLDECL– Bỏ khai báo XML khi lưu tài liệu.
LIBXML_NSCLEAN– Loại bỏ các khai báo không gian tên thừa.
LIBXML_PARSEHUGE– Đặt cờ (flag) XML_PARSE_HUGE. Điều này làm giảm bất kỳ giới hạn mã cứng nào khỏi trình phân tích cú pháp, chẳng hạn như độ sâu tối đa của tài liệu hoặc kích thước của các node văn bản.
LIBXML_PEDANTIC– Đặt cờ (flag) XML_PARSE_PEDANTIC, điều này cho phép báo cáo lỗi lớn.
LIBXML_XINCLUDE– Sử dụng thay thế XInclude.
LIBXML_ERR_ERROR– Nhận các lỗi có thể khôi phục.
LIBXML_ERR_FATAL– Nhận các lỗi nghiêm trọng.
LIBXML_ERR_NONE– Không có lỗi.
LIBXML_ERR_WARNING– Nhận các cảnh báo đơn giản.
LIBXML_VERSION– Nhận phiên bản Libxml (ví dụ: 20605 hoặc 20617)
LIBXML_DOTTED_VERSION– Nhận phiên bản Libxml có dấu chấm (ví dụ: 2.6.5 hoặc 2.6.17)
LIBXML_SCHEMA_CREATE– Tạo các node giá trị mặc định hoặc cố định trong quá trình xác thực lược đồ XSD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *