Khoá học: Thiết lập dự án Wordpress

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và hiệu quả để thiết lập một trang web cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình, hãy bắt đầu với WordPress. Được coi là nền tảng quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất trên thế giới, WordPress cho phép bạn dễ dàng tạo ra một [...]

PHP Bài 13: Các loại “toán tử” trong PHP

Các loại “toán tử” trong PHP

– Trong PHP, các toán tử được sử dụng để thực hiện các phép tính trên các biến và giá trị.

– PHP chia các toán tử thành bảy nhóm chính như sau:

  • Toán tử số học.
  • Toán tử gán.
  • Toán tử so sánh.
  • Toán tử tăng / giảm.
  • Toán tử luận lý (toán tử logic)
  • Toán tử chuỗi.
  • Toán tử gán có điều kiện.

Toán tử số học

– Trong PHP, các toán tử số học thường được sử dụng với các giá trị số để thực hiện các phép toán số học phổ biến, điển hình như: cộng, trừ, nhân, chia, . . .

Toán tửTênVí dụKết quả
+Cộng$x + $yTổng của $x và $y
Trừ$x – $yHiệu của $x và $y
*Nhân$x * $yTích của $x và $y
/Chia$x / $yThương của $x và $y
%Chia lấy dư$x % $yPhần số dư của $x chia $y
**Lũy thừa$x ** $y$x$y

Toán tử gán

– Trong PHP, các toán tử gán thường được sử dụng với các giá trị số để ghi giá trị vào một biến.

– Toán tử gán cơ bản nhất trong PHP là toán tử =, nó có nghĩa là toán hạng bên trái sẽ được đặt thành giá trị của biểu thức gán ở bên phải.

Phép gánTương đương với
x = yx = y
x += yx = x + y
x -= yx = x – y
x *= yx = x * y
x /= yx = x / y
x %= yx = x % y

Toán tử so sánh

– Trong PHP, các toán tử so sánh được sử dụng để so sánh hai giá trị (số hoặc chuỗi)

Toán tửTênVí dụKết quả
==Bằng$x == $yTrả về TRUE nếu $x bằng $y
===Giống hệt nhau$x === $yTrả về TRUE nếu $x bằng $y (chúng phải có chung kiểu)
!=Không bằng$x != $yTrả về TRUE nếu $x không bằng $y
<>Không bằng$x <> $yTrả về TRUE nếu $x không bằng $y
!==Không giống nhau$x !== $yTrả về TRUE nếu $x không bằng $y, hoặc chúng khác kiểu
>Lớn hơn$x > $yTrả về TRUE nếu $x lớn hơn $y
<Nhỏ hơn$x < $yTrả về TRUE nếu $x nhỏ hơn $y
>=Lớn hơn hoặc bằng$x >= $yTrả về TRUE nếu $x lớn hơn hoặc bằng $y
<=Nhỏ hơn hoặc bằng$x <= $yTrả về TRUE nếu $x nhỏ hơn hoặc bằng $y
<=>$x <=> $yTrả về các giá trị -1, 0, hay 1 tùy thuộc vào việc $x nhỏ hơn, bằng, hay lớn hơn $y

Toán tử tăng / giảm

– Toán tử tăng ++ dùng để tăng giá trị của biến lên một.

– Toán tử giảm dùng để giảm giá trị của biến xuống một.

Toán tửTênMô tả
++$xTăng trướcTăng $x lên một, sau đó trả về $x
$x++Tăng sauTrả về $x, sau đó tăng $x lên một
–$xGiảm trướcGiảm $x xuống một, sau đó trả về $x
$x–Giảm sauTrả về $x, sau đó giảm $x xuống một

Toán tử luận lý (toán tử logic)

– Trong PHP, các toán tử luận lý (toán tử logic) được sử dụng để kết hợp các câu lệnh điều kiện.

Toán tửTênVí dụKết quả
andAnd$x and $yTrả về TRUE nếu cả $x và $y đều đúng
orOr$x or $yTrả về TRUE nếu có ít nhất $x hoặc $y đúng
xorXor$x xor $yTrả về TRUE nếu chỉ có $x đúng, hoặc chỉ có $y đúng
&&And$x && $yTrả về TRUE nếu cả $x và $y đều đúng
||Or$x || $yTrả về TRUE nếu có ít nhất $x hoặc $y đúng
!Not!$xTrả về TRUE nếu $x không đúng

Toán tử chuỗi

– Trong PHP có hai toán tử được thiết kế đặc biệt dành cho chuỗi.

Toán tửTênVí dụKết quả
.Nối chuỗi$txt1 . $txt2Nối chuỗi $txt1 và chuỗi $txt2 lại với nhau
.=Gán nối chuỗi$txt1 .= $txt2Trả về chuỗi $txt1 với giá trị của nó được nối thêm chuỗi $txt2 vào phía sau

Toán tử gán có điều kiện

– Các toán tử gán có điều kiện trong PHP được sử dụng để đặt giá trị cho biến tùy thuộc vào các điều kiện.

Toán tửVí dụKết quả
?:$x = expr1 ? expr2 : expr3

Gán giá trị cho biến $x

  • Biến $x sẽ có giá trị là expr2 nếu expr1 = TRUE
  • Biến $x sẽ có giá trị là expr3 nếu expr1 = FALSE
??$x = expr1 ?? expr2Gán giá trị cho biến $x. Biến $x sẽ có giá trị là expr1 nếu expr1 tồn tại và không phải là NULL. Còn nếu expr1 không tồn tại hoặc là NULL thì giá trị của $x sẽ là expr2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *