Khoá học: Thiết lập dự án Wordpress

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và hiệu quả để thiết lập một trang web cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình, hãy bắt đầu với WordPress. Được coi là nền tảng quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất trên thế giới, WordPress cho phép bạn dễ dàng tạo ra một [...]

PHP Bài 09: Các kiểu dữ liệu trong PHP

Các kiểu dữ liệu được hỗ trợ trong PHP

– Các biến có thể lưu trữ dữ liệu thuộc các kiểu khác nhau, tùy thuộc vào kiểu dữ liệu mà nó có thể được sử dụng cho những công việc khác nhau.

– PHP hỗ trợ các kiểu dữ liệu sau đây:

 • String (chuỗi)
 • Integer (số nguyên)
 • Float (số thực, số dấu phẩy động)
 • Boolean (đúng/sai)
 • Array (mảng)
 • Object (đối tượng)
 • NULL (giá trị NULL)
 • Resource (tài nguyên)

Chuỗi (String)

– Chuỗi là một dãy các ký tự, chẳng hạn như Hello Developer.

– Một chuỗi có thể là bất kỳ văn bản nào bên trong dấu ngoặc kép (có thể là cặp dấu nháy kép hoặc nháy đơn)

<?php
	$a = "Hello Developer";
	$b = 'Hello Developer';
	echo $a;
	echo "<br>";
	echo $b;
?>

Số nguyên (Integer)

– Kiểu dữ liệu “số nguyên” là một số không có phần thập phân, và nó có giá trị trong phạm vi từ -2,147,483,648 đến 2,147,483,647.

– Dưới đây là quy tắc của số nguyên:

 • Một số nguyên phải có ít nhất một chữ số.
 • Một số nguyên không được có dấu thập phân.
 • Một số nguyên có thể là số dương hoặc số âm.
 • Một số nguyên có thể thuộc một trong số các hệ thập phân (cơ số 10), hệ thập lục phân (cơ số 16), hệ bát phân (cơ số 8), hệ nhị phân (cơ số 2)

– Trong đoạn mã bên dưới, $a là một số nguyên, hàm var_dump() dùng để trả về kiểu dữ liệu và giá trị.

<?php
	$a = 6573;
	var_dump($a);
?>

Số thực (Float)

– Số thực là một số có phần thập phân, hoặc một số ở dạng số mũ.

<?php
	$a = 65.5;
	$b = 5e3; //tương đương 5x103
	var_dump($a);
	echo "<br>";
	var_dump($b);
?> 

Kiểu đúng sai (Boolean)

– Boolean đại diện cho hai trạng thái có thể có: TRUE hoặc FALSE.

$a = true;
$b = false;

– Boolean thường được sử dụng trong việc kiểm tra điều kiện, các bạn sẽ được tìm hiểu thêm về kiểm tra điều kiện trong các bài hướng dẫn tiếp theo.

Mảng (Array)

– Mảng dùng để lưu trữ nhiều giá trị trong một biến duy nhất.

– Trong đoạn mã bên dưới, $mobile là một mảng.

<?php
	$mobile = array("Nokia","SamSung","HTC");
	var_dump($mobile);
?>

Đối tượng (Object)

– Lớp (class) và đối tượng (object) là hai khía cạnh chính trong lập trình hướng đối tượng.

– Một lớp là một khuôn mẫu cho các đối tượng, và một đối tượng là một thể hiện của một lớp.

– Khi các đối tượng riêng lẻ được tạo, chúng kế thừa tất cả các thuộc tính và hành vi từ lớp, nhưng mỗi đối tượng sẽ có các giá trị khác nhau cho các thuộc tính.

– Giả sử chúng ta có một lớp tên là Mobile (điện thoại). Điện thoại sẽ có các thuộc tính như kiểu, màu sắc. Ta có thể xác định các biến như $model, $color để giữ giá trị của các thuộc tính này.

– Khi các đối tượng riêng lẻ (như Nokia, Samsung) được tạo, chúng kế thừa tất cả thuộc tính & hành vi từ lớp, nhưng mỗi đối tượng sẽ có giá trị khác nhau cho các thuộc tính.

– Nếu bạn khai báo một hàm _construct(), PHP sẽ tự động gọi hàm này khi bạn tạo một đối tượng từ lớp.

<?php
	class Mobile{
		public $color;
		public $model;
		public function __construct($color,$model){
			$this->color = $color;
			$this->model = $model;
		}
		public function message(){
			return "Tôi dùng {$this->model}, nó có màu {$this->color}";
		}
	}
	$myMobile = new Mobile("Xám", "Nokia 8.1");
	echo $myMobile -> message();
	echo "<br>";
	$myMobile = new Mobile("Đen", "SamSung Galaxy 3");
	echo $myMobile -> message();
?>

Giá trị NULL

– NULL là kiểu dữ liệu đặc biệt, nó chỉ có thể có một giá trị là NULL.

– Một biến kiểu dữ liệu NULL là một biến không có giá trị được gán cho nó (tức là nếu một biến được tạo mà không có giá trị, nó sẽ tự động được gán giá trị NULL)

– Các biến cũng có thể được làm trống bằng cách đặt giá trị thành NULL.

<?php
	$a = "Hello Developer";
	$a = null;
	var_dump($a);
?>

Tài nguyên (Resource)

– Kiểu tài nguyên đặc biệt không phải là kiểu dữ liệu thực tế. Nó là việc lưu trữ một tham chiếu đến các hàm và tài nguyên bên ngoài PHP.

– Một ví dụ phổ biến của việc sử dụng kiểu dữ liệu tài nguyên là một cuộc gọi cơ sở dữ liệu.

– Tôi sẽ không nói về kiểu dữ liệu tài nguyên ở đây, vì nó là một chủ đề nâng cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *