Khoá học: Thiết lập dự án Wordpress

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và hiệu quả để thiết lập một trang web cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình, hãy bắt đầu với WordPress. Được coi là nền tảng quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất trên thế giới, WordPress cho phép bạn dễ dàng tạo ra một [...]

jQuery các phương thức dùng để xử lý HTML & CSS trong jQuery

addClass()

– Thêm tên lớp cho các phần tử được chọn.

after()

– Chèn nội dung vào phía sau các phần tử được chọn.

append()

– Chèn nội dung vào vị trí cuối cùng bên trong các phần tử được chọn.

appendTo()

– Chèn phần tử HTML vào vị trí cuối cùng bên trong các phần tử được chọn.

attr()

– Thiết lập / trả về giá trị thuộc tính HTML (attribute) của các phần tử được chọn.

before()

– Chèn nội dung vào phía trước các phần tử được chọn.

clone()

– Tạo một bản sao chép (copy) các phần tử được chọn.

css()

– Thiết lập / trả về giá trị thuộc tính CSS (property) của các phần tử được chọn.

detach()

– Xóa các phần tử được chọn (giữ lại dữ liệu & sự kiện)

empty()

– Xóa toàn bộ nội dung nằm bên trong phần tử.

hasClass()

– Kiểm tra xem phần tử có chứa tên lớp được chỉ định hay không.

height()

– Thiết lập / trả về chiều cao của phần tử (chỉ bao gồm phần content)

html()

– Thiết lập / trả về toàn bộ nội dung nằm ở bên trong phần tử.

innerHeight()

– Trả về chiều cao của phần tử (bao gồm content + padding)

innerWidth()

– Trả về chiều rộng của phần tử (bao gồm content + padding)

insertAfter()

– Chèn phần tử HTML vào phía sau các phần tử được chọn.

insertBefore()

– Chèn phần tử HTML vào phía trước các phần tử được chọn.

offset()

– Thiết lập / trả về tọa độ của phần tử được chọn.

offsetParent()

– Trả về phần tử tổ tiên của phần tử được chọn (với điều kiện phần tử tổ tiên này phải được thiết lập thuộc tính position với giá trị khác static, ngoài ra nó phải nằm gần với phần tử được chọn nhất)

outerHeight()

– Trả về chiều cao của phần tử (bao gồm content + padding + border | margin)

outerWidth()

– Trả về chiều rộng của phần tử (bao gồm content + padding + border | margin)

position()

– Trả về vị trí của phần tử được chọn.

prepend()

– Chèn nội dung vào vị trí đầu tiên bên trong các phần tử được chọn.

prependTo()

– Chèn phần tử HTML vào vị trí đầu tiên bên trong các phần tử được chọn.

prop()

– Thiết lập / trả về giá trị thuộc tính của các phần tử được chọn.

remove()

– Xóa các phần tử được chọn (bao gồm dữ liệu & sự kiện)

removeAttr()

– Xóa một (nhiều) thuộc tính (attribute) của các phần tử được chọn.

removeClass()

– Xóa một (nhiều) tên lớp khỏi các phần tử được chọn.

removeProp()

– Xóa thuộc tính được thiết lập bởi phương thức prop().

replaceAll()

– Thay thế các phần tử được chọn bởi một phần tử mới.

replaceWidth()

– Thay thế các phần tử được chọn bởi một nội dung mới.

scrollLeft()

– Thiết lập / trả về khoảng cách cuộn sang phải của thanh cuộn ngang của phần tử.

scrollTop()

– Thiết lập / trả về khoảng cách cuộn xuống dưới của thanh cuộn dọc của phần tử.

text()

– Thiết lập / trả về nội dung văn bản bên trong các phần tử được chọn.

toggleClass()

– Thực hiện luân phiên giữa việc thêm / xóa tên lớp khỏi các phần tử được chọn.

unwrap()

– Loại bỏ phần tử cha của các phần tử được chọn.

val()

– Thiết lập / trả về giá trị (thuộc tính value) của các phần tử biểu mẫu được chọn.

width()

– Thiết lập / trả về chiều rộng của phần tử (chỉ bao gồm phần content)

wrap()

– Bao bộc mỗi phần tử được chọn bởi một phần tử chỉ định.

wrapAll()

– Bao bộc tất cả các phần tử được chọn bởi một phần tử chỉ định.

wrapInner()

– Bao bộc nội dung của các phần tử được chọn bởi một phần tử chỉ định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *