Khoá học: Thiết lập dự án Wordpress

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và hiệu quả để thiết lập một trang web cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình, hãy bắt đầu với WordPress. Được coi là nền tảng quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất trên thế giới, WordPress cho phép bạn dễ dàng tạo ra một [...]

jQuery Bài 12: jQuery CSS Classes

Các phương thức addClass(), removeClass(), toggleClass() trong jQuery được dùng để thêm/xóa giá trị của thuộc tính class của phần tử HTML.

WEB CƠ BẢN

Phương thức addClass() trong jQuery

Phương thức addClass() được dùng để thêm giá trị cho thuộc tính class cho phần tử HTML.

Cú pháp

$("selector1,selector2,....,selectorN").addClass("class1 class2 .... classN");
Ví dụ:

Câu lệnh dưới đây sẽ thêm class có tên là “red” và “big” cho phần tử <h4> có id là “abc”, và phần tử <div>


$("h4#abc, div").addClass("red big");

Xem ví dụ

Phương thức removeClass() trong jQuery

Phương thức removeClass() được dùng để xóa giá trị của thuộc tính class của phần tử HTML.

Cú pháp

$("selector1,selector2,....,selectorN").removeClass("class1 class2 .... classN");
Ví dụ:

Câu lệnh dưới đây sẽ xóa class có tên là “red” và “big” của phần tử <h4> có id là “abc”, và phần tử <div>


$("h4#abc, div").removeClass("red big");

Xem ví dụ

Phương thức toggleClass() trong jQuery

Phương thức toggleClass() được dùng để luân chuyển giữa việc thêm/xóa giá trị của thuộc tính class của phần tử HTML.

Cú pháp

$("selector1,selector2,....,selectorN").toggleClass("class1 class2 .... classN");
Ví dụ:

Câu lệnh dưới đây sẽ luân chuyển giữa việc thêm/xóa class có tên là “red” và “big” của phần tử <h4> có id là “abc”, và phần tử <div>


$("h4#abc, div").toggleClass("red big");

Xem ví dụ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *