Khoá học: Thiết lập dự án Wordpress

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và hiệu quả để thiết lập một trang web cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình, hãy bắt đầu với WordPress. Được coi là nền tảng quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất trên thế giới, WordPress cho phép bạn dễ dàng tạo ra một [...]

JavaScript Bài 12: Toán tử so sánh & Toán tử logic

1) Toán tử so sánh & biểu thức so sánh

– Toán tử so sánh là loại toán tử dùng để so sánh hai giá trị với nhau, ví dụ như:

  • So sánh xem giá trị này có lớn hơn giá trị kia hay không.
  • So sánh xem giá trị này có nhỏ hơn giá trị kia hay không.
  • So sánh xem giá trị này có bằng với giá trị kia hay không.
  • ….

– Dưới đây là danh sách các toán tử so sánh trong JavaScript:

Toán tửÝ nghĩa của toán tử
>Lớn hơn
>=Lớn hơn hoặc bằng
Nhỏ hơn
Nhỏ hơn hoặc bằng
==Bằng giá trị (không phân biệt kiểu dữ liệu)
===Bằng giá trị (phải có chung kiểu dữ liệu)
!=Khác giá trị
!==Khác giá trị hoặc khác kiểu dữ liệu

Lưu ý: Biểu thức dùng để so sánh hai giá trị với nhau, được gọi là biểu thức so sánh

– Biểu thức so sánh sẽ trả về một trong hai giá trị:

  • true (nếu biểu thức so sánh đó là đúng)
  • false (nếu biểu thức so sánh đó là sai)
Một số ví dụ:
Biểu thức so sánhMô tảTrả về
5 > 3số 5 có giá trị lớn hơn số 3true
5 > 7số 5 có giá trị lớn hơn số 7false
5 >= 3số 5 có giá trị lớn hơn hoặc bằng số 3true
5 >= 5số 5 có giá trị lớn hơn hoặc bằng số 5true
5 >= 7số 5 có giá trị lớn hơn hoặc bằng số 7false
5số 5 có giá trị nhỏ hơn số 7true
5số 5 có giá trị nhỏ hơn số 3false
5số 5 có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng số 7true
5số 5 có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng số 5true
5số 5 có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng số 3false
5 == “5”số 5 có giá trị bằng với chuỗi “5”true
5 === “5”số 5 có giá trị bằng với chuỗi “5” và có chung kiểu dữ liệufalse
5 != 7số 5 khác với số 7true
5 !== “7”số 5 khác với chuỗi “7” hoặc khác kiểu dữ liệutrue
Xem ví dụ

2) Toán tử logic

– Toán tử logic là loại toán tử dùng để xác định mối quan hệ logic giữa các giá trị logic (true, false)

– Toán tử logic được chia làm ba loại: && || !

=>Toán tử && (and) sẽ trả về giá trị:

  • true: nếu hai giá trị là true
  • false: nếu hai giá trị là false, hoặc một giá trị là true và một giá trị là false

=>Toán tử || (or) sẽ trả về giá trị:

  • true: nếu hai giá trị là true, hoặc một giá trị là true và một giá trị là false
  • false: nếu hai giá trị là false

=> Toán tử ! (not) sẽ trả về giá trị logic ngược lại.

Một số ví dụ:
true && trueTrả về: true
true && falseTrả về: false
false && trueTrả về: false
false && falseTrả về: false
true || trueTrả về: true
true || falseTrả về: true
false || trueTrả về: true
false || falseTrả về: false
!trueTrả về: false
!falseTrả về: true
Xem ví dụ

Lưu ý: Mỗi toán tử logic sẽ có một độ ưu tiên khác nhau, tùy vào độ ưu tiên sẽ quyết định biểu thức nào được thực thi trước.

– Sau đây là thứ tự sắp xếp độ ưu tiên giảm dần của ba toán tử logic: ! ==> && ==> ||

Ví dụ:

<==> false || false && false || true

<==> false || false || true

<==> false || true

<==> true

Xem ví dụ

– Ngoài ra, ta có thể sử dụng toán tử () để nhóm những biểu thức mà bạn muốn được thực thi trước.

Ví dụ:

<==> (false || false) && (false || true)

<==> false && true

<==> false

Xem ví dụ

3) Biểu thức logic

– Biểu thức logic thường là một tập hợp gồm hai hoặc nhiều biểu thức so sánh và các toán tử logic.

– Tương tự như biểu thức so sánh, biểu thức logic sẽ trả về một trong hai giá trị: true hoặc false.

Một số ví dụ:
Biểu thức logicTrả vềGiải thích
(5 > 3) && (5true

 (5 > 3)&&(5 < 7)
<=>true&&true
<=>true
(5 > 3) && (5 > 7)false

 (5 > 3)&&(5 > 7)
<=>true&&false
<=>false
(5 7)false

 (5 < 3)&&(5 > 7)
<=>false&&false
<=>false
(5 > 3) || (5true

 (5 > 3)||(5 < 7)
<=>true||true
<=>true
(5 > 3) || (5 > 7)true

 (5 > 3)||(5 > 7)
<=>true||false
<=>true
(5 7)false

 (5 < 3)||(5 > 7)
<=>false||false
<=>false
!(5true

 !(5 < 3)
<=>!(false)
<=>true
!(5 > 3)false

 !(5 > 3)
<=>!(true)
<=>false
(5 > 3) && (5 > 7) || (7 > 5)true

 (5 > 3)&&(5 > 7)||(7 > 5)
<=>true&&false||true
<=>false||true
<=>true
Xem ví dụ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *