Câu hỏi phỏng vấn lập trình viên fullstack thường xoay quanh kiến thức về ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu, và kỹ năng tối ưu hóa hệ thống cũng như khả năng làm việc trên cả phần frontend và backend của ứng dụng. Người phỏng vấn có thể hỏi về SQL, API, mã hóa, bảo mật, và quản lý phiên bản. Điều quan trọng là ứng viên phải thể hiện khả năng giải quyết vấn đề, hiểu biết sâu rộng về phát triển fullstack và khả năng làm việc trong môi trường phát triển phần mềm đa dự án.