Câu hỏi phỏng vấn lập trình viên back-end thường xoay quanh kiến thức về ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu, và kỹ năng tối ưu hóa hệ thống. Người phỏng vấn có thể hỏi về SQL, API, mã hóa, bảo mật, và quản lý phiên bản. Điều quan trọng là ứng viên phải thể hiện khả năng giải quyết vấn đề, hiểu biết sâu rộng về back-end development và khả năng làm việc trong môi trường phát triển phần mềm đa dự án.