Khoá học: Thiết lập dự án Wordpress

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và hiệu quả để thiết lập một trang web cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình, hãy bắt đầu với WordPress. Được coi là nền tảng quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất trên thế giới, WordPress cho phép bạn dễ dàng tạo ra một [...]

Bài 4: Toán tử trong PHP

Toán tử là gì? Ví dụ ta có một biểu thức sau: 1+2=3 thì 1 và 2 được gọi là toán hạng còn + được gọi là toán tử. PHP hỗ trợ 5 loại toán tử sau:

 • Toán tử số học (Arithmetic Operators)
 • Toán tử so sánh (Comparision Operators)
 • Toán tử logic (Logical Operators)
 • Toán tử gán (Assignment Operators)
 • Toán tử điều kiện (Conditional Operators)

Toán tử số học:

Ví dụ: A=10;B=20

Toán tửMô tảVí dụ
+Cộng 2 sốA + B = 30
Trừ 2 sốA – B = -10
*Nhân 2 sốA * B = 200
/Chia 2 sốB / A = 2
%Toán tử Modulo – lấy số dư còn lại sau khi chia 2 sốB % A = 0
++Cộng thêm 1A++ = 11
Trừ đi 1A– = 9

Toán tử so sánh:

Toán tửMô tảVí dụ
==Kiểm tra giá trị 2 toán hạng có bằng nhau hay không, nếu bẳng trả về true, ngược lại là false.(A == B) is not true.
!=Kiểm tra giá trị 2 toán hạng có không bằng nhau hay không, nếu không bẳng trả về true, ngược lại là false.(A != B) is true.
>Kiểm tra toán hạng bên trái có lớn hơn bên phải hay không, nếu đúng trả về true.(A > B) is not true.
<Kiểm tra toán hạng bên trái có nhỏ hơn bên phải hay không, nếu đúng trả về true.(A < B) is true.
>=Kiểm tra toán hạng bên trái có lớn hơn hoặc bằng bên phải hay không, nếu đúng trả về true.(A >= B) is not true.
<=Kiểm tra toán hạng bên trái có nhỏ hơn hoặc bằng bên phải hay không, nếu đúng trả về true.(A <= B) is true.

Toán tử gán

Toán tửMô tảVí dụ
=Gán giá trị toán hạng bên phải sang toán hạng bên tráiC = A + B sẽ gán giá trị của A + B cho C
+=

Cộng toán hạng bên trái với toán hạng bên phải và gán kết quả cho toán hạng bên trái

C += A tương đương với C = C + A
-=Trừ toán hạng bên trái với toán hạng bên phải và gán kết quả cho toán hạng bên tráiC -= A tương đương với C = C – A
*=Nhân toán hạng bên trái với toán hạng bên phải và gán kết quả cho toán hạng bên tráiC *= A tương đương với C = C * A
/=Chia toán hạng bên trái với toán hạng bên phải và gán kết quả cho toán hạng bên tráiC /= A tương đương với C = C / A
%=Modulo toán hạng bên trái với toán hạng bên phải và gán kết quả cho toán hạng bên tráiC %= A tương đương với C = C % A

Toán tử điều kiện

OperatorDescriptionExample
? :Biểu thức điều kiệnNếu điều kiện là true ? Gán giá trị là X : Ngược lại là Y

Ví dụ:

<?php
  $a = 10;
  $b = 20;
  
  /* If điều kiện là true thì gán biến a cho result nếu không sẽ gán biến b */
  $result = ($a > $b ) ? $a :$b;
  echo "Value of result is $result<br/>";
//kết quả in ra: Value of result is 20
?>

Thứ tự ưu tiên của các toán tử:

Operator Thứ tự ưu tiên
! ++ — Phải sang trái
* / % Trái sang phải 
+ – Trái sang phải 
< <= > >= Trái sang phải 
== != Trái sang phải 
&& Trái sang phải 
|| Trái sang phải 
?: Phải sang trái
= += -= *= /= %=Phải sang trái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *