Khoá học: Thiết lập dự án Wordpress

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và hiệu quả để thiết lập một trang web cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình, hãy bắt đầu với WordPress. Được coi là nền tảng quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất trên thế giới, WordPress cho phép bạn dễ dàng tạo ra một [...]

Bài 4: Route trong Laravel (phần 2)

Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về Route::get(),post(),any(),match(),.. rồi, ở phần này chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về Route::resource() và Route::group().

1,Route::resource().

-Route::resource() là một chức năng giúp chúng ta Xây dựng RESTful(websevice) một cách nhanh chóng. Đối với những người mới tiếp cận với PHP,Laravel thì chưa cảm thấy được ý nghĩa tuyệt vời của RESTful controller.

-Cú Pháp:

Route::resource('url', 'tencontroller', 'tuybien');

Trong đó:

 • Url: thì cũng như các route khác là đường dẫn của route.
 • tencontroller: là tên của controller (không đi kèm đuôi .php).
 • tuybien: là các tùy biến phương thức được sử dụng trong Route, Tham số này có thể bỏ qua nếu không cần thiết.

-Chú ý: Để sử dụng được Route::resource() thì các bạn cần phải tạo ra một RESTful Controller. Để tạo Một RESTful Controller chúng ta có hai các tạo:

 • Cách 1: Là tạo bằng tay và viết code cũng bằng tay.
 • Cách 2: Dùng lệnh mà laravel cung cấp sẵn cho chúng ta. Các bạn mở commanline lên và trỏ đến thư mục chứa project Laravel (VD của tôi là lar-53) và gõ lệnh.
  php artisan make:controller TenController --resource

  Trong đó tencontroller là tên của các bạn muốn tạo.

-Một RESTful controller sẽ có dạng như sau(trong code demo của tôi tên controller là HomeController):

<?php

namespace AppHttpControllers;

use IlluminateHttpRequest;

class HomeController extends Controller
{
  /**
   * Display a listing of the resource.
   *
   * @return IlluminateHttpResponse
   */
  public function index()
  {
    //
  }

  /**
   * Show the form for creating a new resource.
   *
   * @return IlluminateHttpResponse
   */
  public function create()
  {
    //
  }

  /**
   * Store a newly created resource in storage.
   *
   * @param IlluminateHttpRequest $request
   * @return IlluminateHttpResponse
   */
  public function store(Request $request)
  {
    //
  }

  /**
   * Display the specified resource.
   *
   * @param int $id
   * @return IlluminateHttpResponse
   */
  public function show($id)
  {
    //
  }

  /**
   * Show the form for editing the specified resource.
   *
   * @param int $id
   * @return IlluminateHttpResponse
   */
  public function edit($id)
  {
    //
  }

  /**
   * Update the specified resource in storage.
   *
   * @param IlluminateHttpRequest $request
   * @param int $id
   * @return IlluminateHttpResponse
   */
  public function update(Request $request, $id)
  {
    //
  }

  /**
   * Remove the specified resource from storage.
   *
   * @param int $id
   * @return IlluminateHttpResponse
   */
  public function destroy($id)
  {
    //
  }
}

-Chú thích các function:

 • index(): Hiển thị một danh sách.
 • create(): Thêm mới.
 • store(): Lưu mới.
 • show($id): Hiển thị một dữ liệu theo tham số truyền vào.
 • edit($id): Sửa một dữ liệu theo tham số truyền vào.
 • update($id):Cập nhật một dữ liệu theo tham số truyền vào.
 • destroy($id):Xóa một dữ liệu theo tham số truyền vào.

-Chú Ý: Điểm mạnh của RESTful Controller là sinh ra cho chúng ta các phương thức luôn có trong một ứng dụng VD: Tôi có một route.

Route::resource('photo', 'PhotoController');

-Thì phương thức cũng như kiểu request của nó sẽ như sau.

VerbPathActionRoute Name
GET/photoindexphoto.index
GET/photo/createcreatephoto.create
POST/photostorephoto.store
GET/photo/{photo}showphoto.show
GET/photo/{photo}/editeditphoto.edit
PUT/PATCH/photo/{photo}updatephoto.update
DELETE/photo/{photo}destroyphoto.destroy

Trong đó:{photo} là các tham số id của photo (xem truyền tham số trong route).

-Tùy biến:

-Qua phần trên có bạn nào thắc mắc là : “chẵng lẽ RESTful Controller nào cũng phải đáp ứng đủ các action như trên Nếu không đủ thì không dùng được à” ->Vấn đề này các bạn khỏi lo nhé, vì Laravel  đang đứng top 1 về số lượng developer sử dụng nó, nên trong Laravel đã cung cấp cho chúng ta lọc action trong Route::resource(). +Lọc các phương thức được sử dụng trong RESTful :

Route::resource('urlroute', 'HomeController', ['only' => ['index', 'create', 'show', 'edit']]);

Chú thích: Ở trên là đoạn code chỉ cho sử dụng các action được khai báo còn lại sẽ không được sử dụng +Lọc các phương thức không được sử dụng trong RESTful:

Route::resource('duongdan', 'HomeController', ['except' => ['index']]);

Chú thích: Cấm không cho sử dụng action index còn lại được sử dụng hết.

+Truyền nhiều tham số trong action.

Route::resource('anh.author', 'HomeController');

Khi đó bên action show của controller sẽ có dạng như sau:

public function show($id, $author)
{
  // code
}

Để sử dụng các bạn chạy đường dẫn:

anh/{id}/author/{author}
// vd anh/1/author/tai

2,Route::group()

-Chúng ta muốn xây dựng trang quản trị cho website mà đường dẫn bắt đầu lúc nào cũng phải là admin và phải đăng nhập mới được sử dụng. VD:admin/product/addproduct,admin/category/addcategory,... thì cứ phải gõ từng route rồi check authencation cho từng route sao. -Đối với vấn đề trên Laraver đã cung cấp cho chúng ta một loại Route::group() để giải quyết.

-Cú pháp:

Route::group($attr, $handle);

Trong đó:

 • $attr: là các mảng thành phần điều kiện. VD: middleware,prefix,namespace,domain.
 • $handle: là các đoạn sử lý thường là hàm.

Ví dụ: -Check đăng nhập mới được sử dụng Route bằng middeware( những phần sau mình sẽ nói về middeware).  

Route::group(['middleware' => 'auth'], function () {
  Route::get('/', function () {
    // Uses Auth Middleware
  });

  Route::get('user/profile', function () {
    // Uses Auth Middleware
  });
});

-Thêm tiền tố trước các thành phàn trong group.

Route::group(['prefix' => 'admin'], function () {
  Route::get('users', function () {
    // route nay se co duong dan là admin/users
  });
});

-Các thành phần điều kiện khác các bạn có thể xem tại :  https://laravel.com/docs/5.3/routing#route-groups

3,Lời kết.

-Qua bài này mình đã trình bày cho các bạn về 2 lại route resource và group . Bài sau mình sẽ nói thêm về cách truyền tham số trong route.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *